Visualització de contingut web

Guies informatives

GUIES I NOTES TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ

 

 

 

Les notes tècniques de prevenció (NTP) disposades oferixen manuals de consulta on es desenvolupen aspectes relacionats amb els llocs de treball o tasques realitzades pels/per les empleats/ades de la Generalitat. S'enumeren les més significatives relacionades amb:

 

Tasques d'oficines o ús de PVD

NTP 242. Ergonomia: anàlisi ergonòmica dels espais de treball

NTP 232. Pantalles de visualització de dades: fatiga postural

NTP 252. Pantalles de visuals: condicions d'il·luminació. L'ús d'escales

 

L'ús d'escales

NTP 239. Escales manuals. L'ús de ferramentes manuals

 

L'ús de ferramentes manuals

NTP 391. Ferramentes manuals (I): Condicions generals de seguretat

NTP 392. Ferramentes manuals (II): Condicions generals de seguretat

NTP 393. Ferramentes manuals (III): Condicions generals de seguretat

 

Laboratoris i centres docents de secundària

NTP 461. Seguretat en el laboratori: Característiques de perillositat dels productes químics d'ús més freqüent

NTP 677. Seguretat en el laboratori: Vitrines de gasos de laboratori. Utilització i manteniment

NTP 725. Seguretat en el laboratori: emmagatzematge de productes químics

NTP 921. Seguretat en el laboratori. Qüestionaris de seguretat per a laboratoris de secundària

NTP 433. Prevenció de riscos en el laboratori. Instal·lacions, materials de laboratori i equips

NTP 500. Prevenció en el laboratori: elements d'actuació i protecció en casos d'emergència

NTP 767. Residus perillosos en centres docents de secundària: gestió intracentre

NTP 768. Transvasament d'agents químics: mesures bàsiques de seguretat

Revisions i manteniments

NTP 577. Sistema de gestió preventiva: revisions de seguretat i manteniments dels equips

Primers auxilis

NTP 605. Primers auxilis: Avaluació primària i suport vital bàsic

NTP 546. Primers auxilis: fractures, luxacions i esquinços

Emergències

NTP 888. Senyalització d'emergències en els centres de treball (I)

NTP 889. Senyalització d'emergències en els centres de treball (II)

NTP 536. Extintors d'incendis portàtils

Ordre i neteja

NTP 481. Orde i neteja de llocs de treball