Visualització de contingut web

Procediments de treball

 

Els procediments escrits de prevenció de riscos laborals són la base per a planificar i mesurar èxits en seguretat i salut, ja que permeten entendre i especificar què s'ha fet, des del control de la direcció de l'organització en el seu conjunt fins a la forma de tractar els riscos específics creats per les distintes activitats, productes o serveis.

Els procediments hauran de definir, de forma general, els objectius, els responsables d'implementar-los, les circumstàncies sota les quals són exigibles i com han d'aplicar-se, amb els registres a emplenar per evidenciar i controlar el que controla.

Els procediments complets han de lliurar-se als responsables de les unitats implicades i estar a disposició dels que poden veure's afectats.

 

 

PROCEDIMENTS

 

 

*Les competències i atribucions dels extints serveis de prevenció d'Administració Pública, Justícia i del Sector Docent a què fa menció el document, es troben desenvolupats, actualment, per l'INVASSAT, Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi de la Generalitat i organismes autònoms, excepte el sanitari, segons es disposa en el Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i es modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.