Visualització de contingut web

Protocolos y Procedimientos de trabajo

La Generalitat, en compliment del Pla de Prevenció aprovat mitjançant Acord de 24 de març de 2017 del Consell, desenvoluparà els protocols necessaris per a la gestió de l'activitat preventiva en els seus diferents centres de treball, amb l'assessorament del Servei de Prevenció. Aquests documents faciliten la gestió en matèria preventiva de l'Administració del Consell, amb l'objecte d'assolir unes condicions de treball adequades i el més alt nivell de benestar laboral

 

PROTOCOLS I PROCEDIMENTS

SPRL_PPRL_00. Procediment per a l'elaboració, la revisió i l'aprovació dels procediments de riscos laborals

SPRL_PPRL_01_01. Procediment de coordinació d'activitats empresarials

SPRL_PPRL_02_01. Procediment d'avaluació de riscos

SPRL_PPRL_03_01. Procediment per a la gestió de l'información del personal empleat públic

SPRL_PPRL_04. Procediment de gestió i ús d'equips de protecció individual.

SPRL_PPRL_05_02. Procediment general de gestió d'accidents de treball

Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat Valenciana (gener de 2018)

Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat Valenciana. Correcció d'errors (febrer de 2018)

SPRL_PPRL_08. Procediment de gestió de malalties professionals