Visualització de contingut web

SERVICI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LA GENERALITAT

El Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi (SPRL) de la Generalitat, dirigeix les seues actuacions a elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut del personal que davall qualsevol tipus de relació jurídica, presta els seus servicis en els centres de treball de l'Administració de la Generalitat i en els seus organismes autònoms, excepte els del sector sanitari, sensibilitzant tots els agents implicats en la prevenció de riscos laborals, mitjançant actuacions conformes als principis d'eficàcia, coordinació i participació, en compliment de les disposicions contingudes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE del 10/11/1995) i la resta de normativa sobre la matèria.

T'interessa