Visualització de contingut web

Coordinació d'activitats empresarials

 COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) estableix, en l'article 24, que quan en un mateix centre de treball exercisquen activitats treballadors/es de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, establiran els mitjans de coordinació que siguen necessaris quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors/es.

 

La coordinació d'activitats empresarials per a la prevenció dels riscos laborals, en virtut d'allò que s'ha indicat en l'article 3 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, haurà de garantir el compliment dels següents objectius:

 

  • L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la LPRL, per les empreses concurrents en el centre de treball.
  • L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
  • El control de les interaccions de les diferents activitats exercides en el centre de treball, en particular quan puguen generar riscos qualificats com a greus o molt greus o quan es desenvolupen en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seua incidència en la seguretat i la salut dels de/les treballadors/es.

 

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat, ha elaborat un procediment, amb la finalitat d'aconseguir que es realitzen totes les activitats de coordinació establertes legalment, de forma sistemàtica i adequada, i igualment es puga comprovar que s'han portat a efecte.

 

SPRL_PPRL_01. PROCEDIMIENT DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

La Generalitat, com a Empresari Titular, al concórrer dins del termini i en la forma corresponent amb els Empresaris Principals i Empreses Subcontractes de la Principal, en un centre de treball, ha d'informar-los i donar-los instruccions sobre els riscos propis del centre de treball que puguen afectar les activitats per ells desenvolupades, i també les mesures referides a la prevenció de tals riscos i les mesures d'emergència que s'han d'aplicar (article 7 i 8 del R.D. 171/2004).

 

La informació es traslladarà per mitjà de normes i instruccions generals en què s'identificaran els riscos, mesures preventives i mesures d'emergència propis del centre de treball, associats a l'execució de les tasques, completades amb instruccions que puguen afectar les activitats que puguen realitzar les empreses concurrents.

 

Els empresaris concurrents que exercisquen activitats en el centre de treball de la Generalitat, hauran de tenir en compte la informació rebuda en aquest document per, si fóra procedent, completar la seua avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva, establerta en l'article 16 de la LPRL, a més de complir les instruccions a què es referix l'article 8 del RD 171/2004. Així mateix, hauran de comunicar als seus treballadors, propis i subcontractats, la informació i les instruccions rebudes de l'empresari titular del centre de treball en els termes que estableix l'article 18.1 de la LPRL.

 

SPRL_IOPRL_02 INSTRUCCIÓ OPERATIVA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT PER EMPRESES CONCURRENTS EN ELS CENTRES DE TREBALL DE LA GENERALITAT

SPRL_IOPRL_05. INSTRUCCIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT PER A EMPRESES CONCURRENTS DE ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ, CÀTERING I VENDING