Visualització de contingut web

Equipos de protección individual

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball, en el marc d'una política coherent, coordinada i eficaç.

Són les normes de desplegament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegisquen adequadament d'aquells riscos per a la seua salut o la seua seguretat que no puguen evitar-se o limitar-se prou per mitjà de la utilització de mitjans de protecció col·lectiva o l'adopció de mesures d'organització del treball.

En el Reial Decret 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual  s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a l'elecció, utilització i manteniment dels equips de protecció individual (EPI) pels treballadors.

El Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat, ha elaborat un procediment, amb la finalitat d'establir una sistemàtica en l'elecció, adquisició, distribució i manteniment dels EPI, una vegada determinada la seua necessitat en l'Avaluació Inicial de Riscos, tal com establix l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.