Visualització de contingut web

Avaluació de riscos

En compliment del que estableix l'article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'Administració de la Generalitat Valenciana realitza una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagen d'ocupar-los. La mateixa avaluació haurà de fer-se en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que hagen de desenvolupar-se de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canvien les condicions de treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fóra necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagen produït.

 

Quan el resultat de l'avaluació ho fera necessari, es realitzaran controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses.

 

Tal com indica l'article 3 del Reglament dels Serveis de Prevenció, l'avaluació dels riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud d'aquells riscos que no hagen pogut evitar-se, per obtenir la informació necessària perquè l'Administració de la Generalitat Valenciana estiga en condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que han d'adoptar-se.

 

Quan de l'avaluació realitzada resulte necessària l'adopció de mesures preventives, s'indicaran clarament les situacions en què siga necessari:

 

a) Eliminar o reduir el risc, per mitjà de mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de protecció col·lectiva, de protecció individual, o de formació i informació als treballadors.

 

b) Controlar periòdicament les condicions, l'organització i els mètodes de treball i l'estat de salut dels treballadors.

 

 

ACTUACIONS

 

Com a complement de l'Avaluació de Riscos el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi realitzarà els mesuraments, l'anàlisi o els assajos que considere necessaris, llevat que es tracte d'operacions, activitats o processos en què la directa apreciació professional acreditada permeta arribar a una conclusió.

 

Quan es produïsca un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut establerta en l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, apareguen indicis que les mesures de prevenció resulten insuficients, es realitzarà una investigació respecte d'això, a fi de detectar les causes dels fets.

 

Entre les actuacions relacionades amb l'Avaluació de Riscos podem destacar, entre altres:

 

ESTUDIS DE SEGURETAT DERIVATS O RELACIONATS AMB L'AVALUACIÓ DE RISCOS.

 

Estudis que tenen per objecte eliminar o disminuir el risc que es produïsca per accident de treball:

 • Investigació i anàlisi d'accidents i proposta de mesures preventives.
 • Assessorament en mesures d'emergència.
 • Col·laboració en la realització de simulacres.
 • Informes de valoració de simulacres realitzats.
 • Avaluació i detecció de riscos en equips, instal·lacions i màquines.
 • Assessorament per a l'elaboració, implantació i desenvolupament de procediments i instruccions de treball.

 

ESTUDIS D'HIGIENE INDUSTRIAL DERIVATS DE O RELACIONATS AMB L'AVALUACIÓ DE RISCOS.

 

Estudis que tenen per objecte la prevenció de malalties professionals i reconeixement, avaluació i control dels riscos professionals.

 • Estudis i mesuraments específics d'agents físics (soroll, il·luminació, radiacions no ionitzants, etc.)
 • Estudis i mesuraments específics de contaminants químics (matèria particulada, amiant, etc.)
 • Estudis d'agents biològics.
 • Estudis i mesuraments específics de paràmetres de qualitat d'aire interior (temperatura, humitat, velocitat d'aire, diòxid i monòxid de carboni, etc.)

 

 

ESTUDIS D'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA DERIVATS DE O RELACIONATS AMB L'AVALUACIÓ DE RISCOS.

 

 • Estudis que tenen per objecte l'òptima adaptació física i psicosocial entre el treballador i l'entorn de treball:
 • Estudis dels llocs de treball (postures forçades, moviments repetitius, manipulació manual de càrregues, etc.)
 • Estudis de disseny del lloc de treball
 • Estudis específics per a usuaris de PVD

 

 

DOCUMENTS

 

Avaluació inicial

Qüestionari abreviat del lloc de treball (FSPRL_PPRL_02_15)

Qüestionari de Centre (FSPRL_PPRL_02_16)

Qüestionari de lloc (FSPRL_PPRL_02_17)

Llista de verificació del compliment de les disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball mòbils. RD 1215/1997, de 18 de juliol. Annex I, apartat 1

Llista de verificació del compliment de les disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball mòbils. RD 1215/1997, de 18 de juliol, annex I, apartat 2.1

Llista de verificació del compliment de les disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball mòbils. RD 1215/1997, de 18 de juliol, annex I, apartat 2.2