Visualització de contingut web

Formació

NECESSITATS FORMATIVES PER LLOC DE TREBALL

 

Per a poder planificar la formació en matèria de prevenció, s'identificaran les necessitats formatives dels empleats públics en cada centre de treball a partir de l'avaluació inicial de riscos laborals.

 

Documents

 

CURSOS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El Servei de Prevenció proporcionarà als departaments encarregats de la formació dels empleats públics dins de l'Administració el suport i l'assessorament necessaris en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. (DOCV 31.10.2012).

Els destinataris d'aquesta formació són el personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

A través de la pàgina web del Servei de Formació del Professorat i la xarxa de CEFIRE es pot accedir a l'oferta formativa anual de l'àmbit de prevenció de riscos laborals dirigides al personal docent.

L'Institut Valencià d'Administració Pública ( IVAP)és l'òrgan encarregat de formar el personal al servei de l'Administració valenciana. El pla de formació comprén formació en línia, contínua i formació especialitzada.

Amb la formació en línia es pretén que l'empleat públic adquirisca conceptes bàsics en matèria de seguretat i salut.

La formació contínua en matèria de prevenció està relacionada amb l'entorn de la pròpia persona, amb l'objectiu d'integrar i motivar la persona en el desenvolupament del seu treball.

La formació especialitzada en matèria de prevenció està relacionada amb l'activitat i el lloc de treball. Se centra a millorar coneixements i habilitats de l'activitat professional que desenvolupa l'empleat públic.

En la pàgina web de l'IVAP es pot accedir al pla de formació anual.

 

Documents