Visualització de contingut web

FUNCIONS DEL SPRL

Vénen determinades en el Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell (DOCV num. 7078/ 30.07.2013), que disposa:

El Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi, que assumeix la coordinació i supervisió dels servicis tècnics de l'Institut en l'execució de les competències de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, exceptuant el sector sanitari, d'acord amb allò que s'ha previst per als servicis de prevenció en el Reglament dels Servicis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, que desenrotlla la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tindrà les funcions següents:

 • Impulsar totes les activitats preventives establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i  en les disposicions que la despleguen, dirigides al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del reglament, establint els criteris de desplegament i aplicació de tota la normativa sobre seguretat i salut laboral.
 • Promoure la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball del personal al servici de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari.
 • Elaborar i desenrotllar, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) i amb els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), la proposta de programes de formació, per als/les delegats/des de prevenció i empleats públics, així com els directius de centres de treballadors designats, amb l'excepció del sector sanitari.
 • Controlar que els distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, adopten les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i vetlen pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servici.
 • Impulsar les actuacions en matèria preventiva, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què este es preste.
 • Assessorar i recolzar als òrgans directius dels centres de treball de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en funció dels tipus de riscos en ells existents i pel que fa a:
  • El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
  • L'avaluació dels factors de riscos que puguen afectar la seguretat i la salut de les persones treballadores en els termes que preveu l'article 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre.
  • La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seua eficàcia.
  • La proposta de sistemes eficaços per a la prevenció de riscos laborals.
  • La informació i formació dels empleats públics.
  • La vigilància de la salut dels empleats públics en relació amb els riscos derivats del treball.
  • La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència
 • Planificar, coordinar i controlar les activitats preventives a desenrotllar pels Servicis de Prevenció aliens que si és el cas de concerten.
 • Elaborar un sistema d'informació normalitzat que permeta, d'una forma continuada, conéixer i analitzar els danys derivats del treball en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.