Visualització de contingut web

Información general por puestos de trabajo

Derivada de l'avaluació de riscos, els/les empleats/ades públics/ques reben informació sobre:

1. Els riscos per a la seua seguretat i salut, tant els que afecten el centre de treball en el seu conjunt com els específics de cada lloc o funció.

2. Les mesures i activitats de prevenció i protecció aplicables a aqueixos riscos.

3. Les mesures adoptades i les accions establertes en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació, en les distintes situacions d'emergència.

 

Model d'informació als treballadors

Model de registre i entrega d'informació

Riscos específics i la seua prevenció en el sector centres educatius no universitaris