Visualització de contingut web

Notes tècniques de prevenció

NOTES TÈCNIQUES DE PREVENCIÓ

Les notes tècniques de prevenció (NTP) disposades oferixen manuals de consulta on es desenvolupen aspectes relacionats amb els llocs de treball o tasques realitzades pels/per les empleats/ades de la Generalitat. S'enumeren les més significatives relacionades amb:

 

Tasques d'oficines o ús de PVD

NTP 242. Ergonomia: anàlisi ergonòmica dels espais de treball

NTP 232. Pantalles de visualització de dades: fatiga postural

NTP 252. Pantalles de visuals: condicions d'il·luminació. L'ús d'escales

 

L'ús d'escales

NTP 239. Escales manuals. L'ús de ferramentes manuals

 

L'ús de ferramentes manuals

NTP 391. Ferramentes manuals (I): Condicions generals de seguretat

NTP 392. Ferramentes manuals (II): Condicions generals de seguretat

NTP 393. Ferramentes manuals (III): Condicions generals de seguretat

 

Laboratoris i centres docents de secundària

NTP 461. Seguretat en el laboratori: Característiques de perillositat dels productes químics d'ús més freqüent

NTP 677. Seguretat en el laboratori: Vitrines de gasos de laboratori. Utilització i manteniment

NTP 725. Seguretat en el laboratori: emmagatzematge de productes químics

NTP 921. Seguretat en el laboratori. Qüestionaris de seguretat per a laboratoris de secundària

NTP 433. Prevenció de riscos en el laboratori. Instal·lacions, materials de laboratori i equips

NTP 500. Prevenció en el laboratori: elements d'actuació i protecció en casos d'emergència

NTP 767. Residus perillosos en centres docents de secundària: gestió intracentre

NTP 768. Transvasament d'agents químics: mesures bàsiques de seguretat

Revisions i manteniments

NTP 577. Sistema de gestió preventiva: revisions de seguretat i manteniments dels equips

Primers auxilis

NTP 605. Primers auxilis: Avaluació primària i suport vital bàsic

NTP 546. Primers auxilis: fractures, luxacions i esquinços

Emergències

NTP 888. Senyalització d'emergències en els centres de treball (I)

NTP 889. Senyalització d'emergències en els centres de treball (II)

NTP 536. Extintors d'incendis portàtils

Ordre i neteja

NTP 481. Orde i neteja de llocs de treball