Visualització de contingut web

Planificació de l'activitat preventiva

En compliment del que estableix l'article 16 de Llei de Prevenció de Riscos Laborals, si els resultats de l'avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors posen de manifest situacions de risc, l'Administració de la Generalitat Valenciana (departament, organisme, centre, àrea, etc.) realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per a eliminar o reduir i controlar tals riscos.

 

Les esmentades activitats són objecte de planificació per part del departament, organisme, centre, àrea, etc., incloent-hi, per a cada activitat preventiva, el termini per a portar-la a cap, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seua execució.

 

 

Documents