Visualització de contingut web

Protecció a la maternitat

Instruccions per a sol·licitar la valoració de riscos durant l'embaràs

En compliment del que estableix l'article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals l'Administració de la Generalitat, a través del Servei de Prevenció de Riscos del Personal Propi, adopta les mesures necessàries per a realitzar una avaluació de riscos, tal com es referix en l'article 16 d'aquesta, que haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la duració de l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguen influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic.
Si els resultats de l'avaluació revelaren un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l'embaràs o la lactància de les esmentades treballadores, es duran a terme, sempre que resultara possible, les mesures necessàries per a evitar l'exposició a aquest risc, a través d'un adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada.
Si aquest canvi de lloc no resultara tècnicament o objectivament possible, o no puga raonablement exigir-se per motius justificats, podrà declarar-se el pas de la treballadora afectada per la situació de llicència per risc durant l'embaràs, durant el període necessari per a la protecció de la seua seguretat o de la seua salut i mentres persistisca la possibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.