Visualització de contingut web

Vigilància de la salut

La salut de les persones que treballen és un actiu fonamental per a totes les organitzacions empresarials i per a la societat en el seu conjunt, i protegir-la és el principal objectiu de l'especialitat de la medicina del treball dins del camp de la prevenció de riscos laborals.

 

Aquesta activitat preventiva ha de garantir-se per la Generalitat a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi. Per això, una de les principals obligacions legals en aquest sentit és el "garantir als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball" de conformitat amb els articles 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i de l'article 37 del RD 39/1997 que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

 

La Vigilància i Control de l'Estat de la Salut consistix a estudiar, amb deteniment i a intervals periòdics, l'estat de salut dels treballadors per a detectar i avaluar, com més prompte millor, signes o símptomes de malalties o patologies relacionades amb factors associats al treball, amb l'objectiu de poder adoptar les mesures correctores o preventives necessàries per a evitar o minimitzar els riscos de caràcter físic o psíquics en les persones treballadores.

 

En relació a la Promoció de la Salut en les empreses, l'activitat sanitària se centra a dur a terme activitats individuals i/o col·lectives relacionades amb hàbits saludables tant de vida com laborals, amb l'objectiu de poder dur a terme activitats de conscienciació tendents a la promoció de la salut en les persones treballadores.

 

 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT INDIVIDUAL

 

Impresos d'interés:

 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA

PROMOCIÓ DE LA SALUT